תקנון האתר

 

כללי ותנאי השימוש באתר:

 1. ברוכים הבאים לאתר הקניות המקוון של “נ.ת. דגי בטשון בע”מ” האתר מנוהל ע”י נ.ת. דגי בטשון בע”מ (ח”פ 516102910 , קרליבך 29, תל אביב יפו).
 2. בכל שאלה, הערה או בעיה הנוגעות לאתר “נ.ת. דגי בטשון בע”מ” ניתן לפנות אלינו לתמיכה בטלפון :

077-5575315 או באמצעות דואר אלקטרוני: Totib1@hotmail.com

 1. אתר נ.ת. דגי בטשון בע”מ הינו אתר אינטרנט שבמסגרתו תוכלו לבצע הזמנות של מוצרי דגים טריים, ומצרכי מזון אחרים המשווקים על ידי נ.ת. דגי בטשון בע”מ.
 2. עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה, הזמנת מוצרים ו/או ביצוע פעולות כל שהן באתר נ.ת. דגי בטשון בע”מ על ידכם, מאשר כי קראתם את התקנון וכי הנכם מסכימים ומאשרים את כל הוראותיו של התקנון המהווה הסכם מחייב ביניכם לבין נ.ת. דגי בטשון בע”מ ולכך שתהליך ההזמנה והרכישה באתר נ.ת. דגי בטשון בע”מ יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד נ.ת. דגי בטשון בע”מ ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של נ.ת. דגי בטשון בע”מ על פי תקנון זה.
 3. נ.ת. דגי בטשון בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון מעת לעת עפ”י שקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר בזאת, כי למזמינים ולמשתמשים באתר, לא תהא כל טענות ו/או תביעות כלפי נ.ת. דגי בטשון בע”מ, בגין עדכון ו/או שינוי כאמור. הנכם מתבקשים מעת לעת כאשר אתם מבצעים קניות באתר לקרוא את התקנון.
 4. מועד תחילת החלתו של העדכון ו/או השינוי יחול בעת פרסומו של נוסח התקנון המעודכן באתר נ.ת. דגי בטשון בע”מ, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
 5. נ.ת. דגי בטשון בע”מ, רשאית לשנות ו/או להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת את פעילות באתר נ.ת. דגי בטשון בע”מ וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת לכך.
 6. האתר הינו מנוסח בלשון זכר כאשר ההתייחסות הינה כמובן לזכר ונקבה כאחד.

 

 

ב. הרשאים לקנות באתר נ.ת. דגי בטשון בע”מ:

 1. כל אדם ו/או תאגיד המחזיקים כרטיס אשראי בתוקף, שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי בישראל ובעולם, המכובד בישראל ובכפוף לכך שמסרו את כל פרטיהם כמבוקש בהליך ההרשמה לאתר נ.ת. דגי בטשון בע”מ, ונמצאים בטווח שירות המשלוחים.
 2. למרות האמור לעיל, אתר נ.ת. דגי בטשון בע”מ שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר למזמין מסוים מכל סיבה שהיא לרכוש מוצרים באמצעות האתר, לרבות ביטולה של ההזמנה בכל עת, וזאת על פי שיקולו הבלעדי של האתר וללא כל צורך בנימוק או הסבר לכך.

 

 

ג. אזור פעילות אתר נ.ת. דגי בטשון בע”מ:

 1. השירות שניתן במסגרת אתר נ.ת. דגי בטשון בע”מ מוענק באזורים מסוימים בלבד המשתנים ומתעדכנים מעת לעת על ידי נ.ת. דגי בטשון בע”מ לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. מובהר בזאת, כי רכישת מוצרים ואספקתם באתר נ.ת. דגי בטשון בע”מ אפשרית אך ורק כאשר הכתובת המבוקשת על ידכם מצויה בתוך אזור הפעילות של האתר, ובכפוף לכך שאין כל מניעה טכנית ו/או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

 

 

ד. שעות הפעילות באתר נ.ת. דגי בטשון בע”מ:

 1. הזמנה באתר נ.ת. דגי בטשון בע”מ אפשרית 24 שעות ביממה, וכן למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. אספקת הזמנה ליום ביצוע ההזמנה תתאפשר, וזאת בהתאם למדיניות המשלוחים המפורסמת באתר.
 2. שעות פעילות מוקד שרות לקוחות, הינן כדלקמן: ימים א’ – ה’ : 9:00 – 17:00. יום ו’ וערבי חג: 9:00 – 14:00.
 3. מובהר בזאת, כי ייתכן ויחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה לרבות במועדי האספקה, שעות פעילות האתר ושעות פעילות מוקד שירות הלקוחות, והכל לפי שיקול הדעת הבלעדי של נ.ת. דגי בטשון בע”מ.

 

 

ה. המוצרים הנמכרים באתר נ.ת. דגי בטשון בע”מ:

 1. באתר נ.ת. דגי בטשון בע”מ נמכרים מוצרי דגים וכן מוצרי מזון ומוצרי צריכה אחרים לסוגיהן, והכל כמפורט כמופיע ברשימות המוצרים המופיעות באתר.
 2. נ.ת. דגי בטשון בע”מ, רשאית לשנות בכל עת לפי ראות עיניה את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים המופיעים באתר, וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מהמוצרים ברשימת המוצרים או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. מובהר בזאת, כי אופן הצגת המוצרים באתר נ.ת. דגי בטשון בע”מ יקבע מעת לעת על פי שיקול הדעת הבלעדי של האתר. יובהר כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את נ.ת. דגי בטשון בע”מ.
 4. במסגרת הרכישה באתר, יהיה הלקוח רשאי להזמין ממוצר כלשהו אך ורק כמות סבירה. סבירות הכמות כאמור תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של נ.ת. דגי בטשון בע”מ.
 5. רכישה של משקאות אלכוהוליים מותרת אך ורק ללקוחות אשר גילם מעל 18 שנים. מובהר בזאת, כי בעת הזמנת מוצרים אלו הנכם מאשרים, כי הנכם בוגרים הרשאים לרכוש מוצרים אלו על פי החוק, כמו כן, בהתאם לחוק, לא ניתן לספק משקאות אלכוהוליים בין השעות 23:00 –18:00.
 6. המוצרים הנמכרים באתר נ.ת. דגי בטשון בע”מ יבחרו על ידי עובדי נ.ת. דגי בטשון בע”מ ובחירתם תעשה בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של העובדים, וזאת בכל הקשור לטיב ו/או טריותם של המוצרים, ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה בגין מוצרים אלו שיסופקו לו.
 7. כמו כן, לא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה כנגד תאריך התפוגה המצוין על המוצר שסופק ללקוח כל עוד תאריך התפוגה הרשומה על המוצר הינה בפרק זמן סביר לפני תום התפוגה, וזאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של אתר נ.ת. דגי בטשון בע”מ.

 

ו. מחירי המוצרים:

 1. מחירי המוצרים הקובעים הינם רשומים ליד כל מוצר מהמוצרים המופיעים באתר. מובהר בזאת, כי נ.ת. דגי בטשון בע”מ, תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי המוצרים לפני תום הליך בחירת המוצרים על ידכם תחויבו לפי המחירים המעודכנים. כמו כן, במידה והזמנתם מוצר ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירו (כפוף לאמור בסעיף אספקת המוצרים להלן) המחיר הקובע שעל פיו יחויב המזמין יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה על ידכם.
 3. מחירי המוצרים הנמכרים באתר נ.ת. דגי בטשון בע”מ, והמחיר הקובע הינו המחיר, כפי שמופיע באתר כפי שהיה במועד אישור ההזמנה, ובכל מקרה לא המחיר המופיע על תו מחיר כלשהו המוטבע על המוצר או במקום אחר.
 4. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף הן במועד הרכישה והן במועד האספקה.
 5. חיוב המזמין בגין מוצרים הנשקלים יהא בהתאם למשקל המוצרים בהתאם לשקילתם בפועל על ידי נ.ת. דגי בטשון בע”מ. יובהר, כי אומדן ערך ההזמנה שנמסר למזמין הינו מתבצע עפ”י הערכת המשקל של המוצרים הנשקלים המוזמנים. לתשומת לב המזמין, מטבע הדברים, במוצרים הנמכרים ומסופקים על פי משקל תתכן סטייה סבירה בין המשקל שהוזמן לבין המשקל שיסופק בפועל, ולפיכך החשבון ייעשה בהתאם למשקל המוצר שסופק בפועל למזמין ולא תהא לו כל תביעה ו/או טענה בשל כך.
 6. במקרה של רכישת מוצרים הנמכרים על פי משקל ומסופקים ביחידות שלמות (כגון- יתבקש המזמין לבחור את מספר היחידות שברצונו להזמין ואת משקלם, בכפוף לאמור בסיפית סעיף 5 לעיל.
 7. מחירי המוצרים הינם כוללים מס ערך מוסף (מע”מ) כחוק.
 8. במקרה של טעות במחיר המעודכן באתר, או בסימוני המבצעים, המחיר הקובע הינו מחיר מחירון נ.ת. דגי בטשון בע”מ בלבד. ולא זה המופיע באתר.
 9. נ.ת. דגי בטשון בע”מ אינה מחויבת לספק מוצרים במחיר המעודכן באתר במידה וחלה טעות במחיר המעודכן באתר.
 10.  

ז. התשלום:

 1. התשלום באתר נ.ת. דגי בטשון בע”מ יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי המונפקים על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות והפועלות בארץ בלבד. ובכפוף לכך שחברות אלו מתירות את ביצוע התשלומים ברשת האינטרנט ולמזמין.
 2. על אף האמור לעיל, נ.ת. דגי בטשון בע”מ, שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.
 3. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים נ.ת. דגי בטשון בע”מ בעת מועד ההזמנה.
 4. נ.ת. דגי בטשון בע”מ שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת כפי שיראה לה.

 

 

ח. החזרת מוצרים:

 1. מובהר בזאת, כי על המזמין מוטלת החובה לבדיקת תכולתו של המשלוח עם קבלתו ולהשוואתו לחשבונית שתימסר לו על ידי השליח בעת האספקה.
 2. החזרת מוצרי מזון רגילים (דהיינו- שאינם בגדר פסידים או מתכלים) ניתן יהיה להחזירם עד 14 יום מתאריך הקניה או עד מועד תפוגת המוצר לפי המוקדם מבין השניים.
 3. החזרת מוצרים שאינם בגדר מזון ואינם פסידים ו/או לא קיימת לגביהם מועד תפוגה, ניתן יהיה להחזירם עד 14 ימים ממועד קבלתם בפועל.
 4. מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים פגומים ו/או מקולקלים, בכפוף לכך שלא נמסרו כאלו על ידי נ.ת. דגי בטשון בע”מ.
 5. במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים או אי שביעות רצון, על המזמין להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה, אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של המזמין בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצדו.
 6. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם המזמין את ההשלמה ו/או ההחלפה ו/או ההחזרה של המוצר ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי למזמין, לפי העניין וככל שמתחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין.
 7. מובהר בזאת כי כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר כאמור בסעיף 6 לעיל, תחייב את המזמין בדמי משלוח כאמור בפרק דמי המשלוח.

 

ט. ביטול ושינוי הזמנה:

 1. שינוי הזמנה על ידי המזמין תתאפשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של נ.ת. דגי בטשון בע”מ שתעשה כל מאמץ לאפשר את שינוי ההזמנה כמתבקש על ידי המזמין .
 2. ביטול הזמנה יתאפשר אך ורק עד ל-5 שעות לפני מועד האספקה, במידה ומועד האספקה הינו פחות מ 3 שעות, לא ניתן יהיה לבטל את הזמנה. מובהר, כי במקרה כאמור לעיל, בו ניתן יהיה לבטל ההזמנה זה יזוכה המזמין מהתשלום ששולם על ידו, אולם נ.ת. דגי בטשון בע”מ תהא רשאית לגבות מהמזמין תשלום בגין הביטול.
 3. לאחר שכבר סופקו המוצרים, לא ניתן יהיה לשנות ו/או לבטל את ההזמנה ותחויבו בתשלום מלוא סך ההזמנה או בתשלום ההזמנה המקורית לפני השינוי כאמור, לפי העניין.
 4. שינוי או ביטול הזמנה יתבצע דרך שירות הלקוחות של נ.ת. דגי בטשון בע”מ.
 5. אתר נ.ת. דגי בטשון בע”מ יהא רשאי לשנות ו/או לבטל הזמנה ובלבד שימסור על כך למזמין הודעה לפני מועד האספקה. במקרה של ביטול לא יחויב המזמין בתשלום סך ההזמנה, ובמקרה של שינוי יחויב המזמין בהתאם להזמנה ששונתה.
 6. יודגש כי החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות נ.ת. דגי בטשון בע”מ, כפי שתקבע מעת לעת.
 7. זמן האספקה הינו עד 8 שעות מרגע ביצוע ההזמנה.

 

 

י. מבצעי מכירות:

 1. מעת לעת יימכרו מוצרים נ.ת. דגי בטשון בע”מ במסגרת מבצעים לקידום מכירות.
 2. המבצעים הנערכים באתר נ.ת. דגי בטשון בע”מ, הנם במסגרת מכירות באתר נ.ת. דגי בטשון בע”מ בלבד.
 3. במידה ואתר נ.ת. דגי בטשון בע”מ יחליט לקיים מבצע כלשהו אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד כפי שייקבע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאים ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע. מחירי המבצע נכונים ליום האספקה בלבד, כמפורט לעיל 

יא. אחריות:

 1. נ.ת. דגי בטשון בע”מ אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למזמין באתר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה המתבצעת באתר נ.ת. דגי בטשון בע”מ.
 2. האמור לעיל, הינו לרבות מקרה של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס, ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק.
 3. נ.ת. דגי בטשון בע”מ לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למזמין במישרין או בעקיפין, וזאת עקב איחור במועד האספקה או מכך שסופקו מוצרים פגומים או לא תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות של נ.ת. דגי בטשון בע”מ. למען הסר ספק מובהר, כי אחריות אתר נ.ת. דגי בטשון בע”מ תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר בלבד.
 4. מובהר בזאת, כי מידע בקשר למוצרים המופיעים באתר נ.ת. דגי בטשון בע”מ הינו לעיתים מיצרני המוצרים, ולפיכך אין נ.ת. דגי בטשון בע”מ אחראית על מידע זה.
 5. המזמין יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר נ.ת. דגי בטשון בע”מ ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצ”ב.
 6. אתר נ.ת. דגי בטשון בע”מ עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר ויחד עם זאת המזמין פוטר את אתר נ.ת. דגי בטשון בע”מ מכל אחריות לנזק מכל מין וסוג שהוא שעלולים להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מפעילות באתר ו/או מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
 7. אתר נ.ת. דגי בטשון בע”מ לא יהא אחראי, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למזמין ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם.
 8. אתר נ.ת. דגי בטשון בע”מ לא יהא אחראי לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו נ.ת. דגי בטשון בע”מ ואשר צד ג’ שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם נ.ת. דגי בטשון בע”מ, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.
 9. בנוסף יובהר, על אף שבאתר זה מופיע מידע פרסומי וכן קישוריות לאתרים נוספים, אין אתר נ.ת. דגי בטשון בע”מ אחראי לתוכן ו/או למידע שמקורם מצד ג’.
 10. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא נ.ת. דגי בטשון בע”מ בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המזמין.

 

 

יב. אבטחת מידע:

 1. אתר נ.ת. דגי בטשון בע”מ מיישם באתר זה מנגנוני הגנה מתקדמים וזאת על מנת לאבטח את המידע באתר זה.
 2. הנכם מתחייבים שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות- כל ניסיונות חדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכיוצ”ב. כמו כן, נאסר באיסור מוחלט להפעיל רובוט או אמצעי אוטומטי אחר אשר מטרתו לסרוק נתונים מתוך האתר.
 3. מובהר בזאת, כי אתר נ.ת. דגי בטשון בע”מ יפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי הפעולות האסורות, כמפורט בסעיף זה.
 4. נ.ת. דגי בטשון בע”מ לא תישא בכל אחריות בקשר לחשיפת פרטי המזמין או כל שימוש לרעה אחר, וזאת במידה ולא שמרתם את שם המשתמש ו/או הסיסמה שלכם כראוי או לא החלפתם את סיסמתכם מעת לעת כמומלץ.
 5. אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר לרבות חדירה לא מורשת לשרתים, לחשבונות או לנתונים של נ.ת. דגי בטשון בע”מ. אין לבצע בדיקה, סריקה ו/או דגימה של האתר לרבות נסיונות לבדיקת חדירתו.

אין לבצע שיבוש או נסיון שיבוש במתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרתים מהם הוא פועל.

 1. נ.ת. דגי בטשון בע”מ תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כאמור בסעיף 5.

 

 

יג. פרטיות:

 1. אתר נ.ת. דגי בטשון בע”מ הינו מאגר שבגינו הוגשה בקשה לרשם מאגרי המידע. שימוש באתר נ.ת. דגי בטשון בע”מ מאשר את הסכמת המשתמש בו להיכלל במאגר מידע זה. אתר נ.ת. דגי בטשון בע”מ ו/או מי מטעמו יהא רשאי לפנות אליכם המזמינים באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ישראל או דואר אלקטרוני וכן באמצעות פניות טלפונית ו/או באמצעות פקסימיליה, למטרות קידום מכירות, שיווק וכיוצ”ב. במסגרת זו יהא האתר רשאי להעביר לכם מידע בקשר לנ.ת. דגי בטשון בע”מ.
 2. במידה והנכם מעוניינים שלא להיכלל במאגר המידע, יהא עליכם להודיע על כך לאתר נ.ת. דגי בטשון בע”מ בכתב בהתאם להוראות כל דין.
 3. אתר נ.ת. דגי בטשון בע”מ יהא רשאי להשתמש בפרטים שהמזמין מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר ודפוסי הקניה של המזמינים וזאת לצורך שיפור השירותים, והקשר עמכם, לצורך דיוור ישיר ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי וכיוצ”ב לצד ג’ אחר, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את זהותו של המזמין.
 4. נ.ת. דגי בטשון בע”מ תשמור את המידע שייאסף במאגריה והיא תהא רשאית להשתמש בו לפי ראות עיניה במגבלות הוראות תקנון זה וכל דין.
 5. במידה ויש באתר נ.ת. דגי בטשון בע”מ קישורים (“לינקים”) לאתרי אינטרנט שאינם בבעלות נ.ת. דגי בטשון בע”מ (לרבות קישורים למודעות עם פרסומת ומידע מסחרי של צדדים שלישיים) ושאין לנ.ת. דגי בטשון בע”מ שליטה עליהם, נ.ת. דגי בטשון בע”מ אינה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף בגין קישורים אלה.
 6. סניף נ.ת. דגי בטשון בע”מ הינו בעלי רישיון עסק בתוקף והינו נגיש לאנשים בעלי מוגבלויות. בכל נושא ניתן לקבל את עזרת הצוות בסניף. בנוסף ניתן לפנות אלינו למייל Totib1@hotmail.com או בטלפון 077-5575315.

 

יד. קניין רוחני:

 1. הקניין הרוחני באתר נ.ת. דגי בטשון בע”מ, בכלל זה הפטנטים ו/או זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או שמות מסחריים ו/או המדגמים ו/או תמחור המוצרים ומחירון המוצרים וכיוצ”ב, שייכים בלעדית לנ.ת. דגי בטשון בע”מ.
 2. זכויות הקניין הרוחני של נ.ת. דגי בטשון בע”מ כאמור לעיל, יחולו גם על עיצובו הגרפי של האתר, התוכנות, בסיסי הנתונים וכל חומר אחר המצוי באתר .
 3. אתר נ.ת. דגי בטשון בע”מ שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.
 4. מובהר בזאת, כי נ.ת. דגי בטשון בע”מ המזוהה ע”י שימוש בסימן המסחרי הכולל את השם ”נ.ת. דגי בטשון בע”מ” שייכים באופן בלעדי על כל הכרוך בכך לנ.ת. דגי בטשון בע”מ ואין בעצם הכניסה ו/או השימוש באתר , כדי להעניק זכות כלשהיא בכל הקשור למותג.
 5. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד.
 6. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי. ואין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לשווק ו/או למכור ו/או לסרוק ו/או לתרגם ו/או להציג כל חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה התקבלה הסכמה לכך ע”י נ.ת.דגי בטשון בע”מ מראש ובכתב.

 

טו. סמכות שיפוט :
על דרך ההתקשרות באמצעות תקנון זה וכל הקשור בו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית הינה נתונה לבתי המשפט בעיר תל אביב בלבד.

טז. הודעות:
כל הודעה שתשלח ע”י אתר נ.ת. דגי בטשון בע”מ למזמין וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המזמין בעת ההזמנה תחשב כאילו הגיע לתעודתה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה לדואר ישראל, ואם נמסרה בפקס או במייל – ביום מסירתה.

 

 

 

×

הזמנות יתקבלו עד השעה 16:00 למעט יום שישי עד 13:00
ההזמנות יחולקו עד שעתיים מרגע אישור ההזמנה
בימי שישי החלוקה משעה 15:00
יש לציין תאריך קבלת ההזמנה ושעה
(לדוגמה ביום שישי 7.8 בין 15:00 עד 17:00)
*נא לציין שעה רצויה לקבלת המשלוח בהערות להזמנה בתחתית הדף
*לא מתבצעים משלוחים ביום ראשון
*מינימום הזמנה של 100 ש”ח

×

  מלאו את פרטיכם ונשמח לחזור אליכם בהקדם
  077-5575315

  ×

  צורת חיתוך

  ספר
  פילה
  פרוס
  שלם
  צורות חיתוך דגים

  FEEDBACK

  Description

  Accessibility Statement